Bild1

13,5 kWp Lane-Ryrs skola, Uddevalla.Yokk_logo_with_SOLAR_600dpi

Installerat i april 2016.