Företagspolicy

Vår företagspolicy – en vägvisare för ett bättre företag för våra medarbetare och kunder

I allt vi gör vill vi överträffa våra kunders förväntningar och erbjuda ett mervärde, och våra medarbetare är vår viktigaste resurs för att leverera detta.

På Fyrstads pågår därför ett ständigt förbättringsarbete som ska utveckla vår verksamhet för att erbjuda säkra och hållbara lösningar för såväl våra medarbetare och kunder som miljön. Vi förbinder oss också att följa lagar och krav. Som ett led i detta arbete har vi definierat en företagspolicy.

Genom kontinuerlig kompetensutveckling inom arbetsmiljö, kvalitet, säkerhet, miljö samt andra för verksamheten relevanta områden kan våra medarbetare förverkliga vår företagspolicy.

Vår företagspolicy fastställer de grundläggande värderingarna för Arbetsmiljö, Medarbetare, Kvalitet, Säkerhet och Miljö som vi vill skall råda på Fyrstads. De uppfyller kraven i ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001. Vår företagspolicy är vår vägvisare för att bli ett bättre och säkrare företag för våra medarbetare och kunder, och omfattar även inhyrd personal och underentreprenörer.

Dennis Sandblom, VD
2023-10-31

Arbetsmiljö och medarbetare

Vi skall säkerställa att:
🔸 Allt arbete planeras och ordnas så att det ger förutsättningar för god hälsa och säkerhet.
🔸 Vi har arbetssätt för identifiera risker och åtgärdar dessa. • Vi har arbetssätt för identifiera risker och åtgärdar dessa.
🔸 Samtliga involverade ska känna delaktighet och samverkan vid beslut och uppföljning.
🔸Vi har en tydlig rollfördelning enligt organisationsplan och uppdragsbeskrivning. Tilldelade arbetsuppgifter framgår av rollbeskrivningar.
🔸 Elsäkerhetsledare skall alltid utses för den tid under ett uppdrag som sådan krävs. Detta gäller vid elarbeten där det föreligger risk för elektrisk fara. 
🔸 Maskiner, fordon, redskap och andra tekniska hjälpmedel och anordningar skall vara i sådant skick att de erbjuder betryggande säkerhet. Detta gäller även all personlig skyddsutrustning.
🔸 Alla individer oavsett kön, ålder, funktionsnedsättning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, religiös eller etnisk tillhörighet behandlas lika och känner en gemenskap inom företaget.
🔸 Våra medarbetare är nöjda och känner sig trygga i sin arbetsmiljö.

Kvalitet och säkerhet

Vi skall säkerställa att:
🔸 Vi är lyhörda för våra medarbetares och kunders synpunkter och strävar efter att uppfylla deras respektive behov och överträffa deras förväntningar.
🔸 Samtliga anläggningar och installationer utformas och utförs säkra samt underhålls- och skötselvänliga.
🔸 Arbeten utförs av yrkeskunniga medarbetare med god erfarenhet och med relevant, uppdaterad och verifierad kunskap inom relevanta områden.
🔸 Alla arbeten planeras, utförs, kontrolleras och dokumenteras enligt företagets instruktioner. • Använt materiel uppfyller tillämpliga krav.
🔸 Allt arbete utförs så att anläggningen vid överlämnade uppfyller kraven på fackmässigt utförande.

Miljö

Vi skall säkerställa att:
🔸 Vi, i allt vi gör, åstadkommer så liten negativ miljöpåverkan som möjligt och därmed undviker att orsaka miljöföroreningar.
🔸 Vi i möjligaste mån föreslår energieffektiva lösningar samt väljer material och produkter som innebär ett bra miljöval och underlättar för återvinning.
🔸 Vi har en effektiv avfallshantering som inkluderar optimal källsortering.

Etik

Vi följer samhällsbyggnadssektorns etiska regler. För oss innebär det att:
🔸 Vi ska erbjuda och utföra arbeten i överensstämmelse med sunda ekonomiska, etiska och fackmässiga principer.
🔸 Vi ska respektera andra aktörer och behandla dem sakligt samt avstå från att genom uttalanden eller på annat sätt skada annan aktörs anseende.
🔸 Vi ska följa Allmänna Reklamationsnämndens utslag.

Alkohol och droger

Om alkohol på våra arbetsplatser:
🔸 Ingen medarbetare, anställd eller inhyrd, eller underentreprenör får komma till företagets arbetsplats påverkad av alkohol.
🔸 Det är ej heller tillåtet att förtära alkohol eller uppträda påverkad på arbetsplatsen.
🔸 Det åligger varje anställd att vara uppmärksam på alkoholproblem hos arbetskamrater. Genom att uppmärksamma problemet tar man ett första steg för sin arbetskamrat att komma tillrätta med problemet.
🔸 Restriktivitet bör råda beträffande alkohol i samband med representation, kurser och konferenser samt att alkoholfria alternativ alltid ska finnas tillgängliga.
🔸 I medarbetarguiden har vi rutiner som beskriver hur vi hanterar akuta situationer, upprepade incidenter och missbruk.

Alkohol och droger

Om droger på våra arbetsplatser:
🔸 Då brukande av narkotika är straffbart i Sverige förutsätter vi att våra medarbetare inte gör sig skyldiga till någon typ av narkotikabrott på eller i samband med arbetet.
🔸 Allt icke-medicinskt innehav och bruk av narkotika och medför säkerhetsrisker som inte kan accepteras i arbetslivet. 

Hos Kund

Vi skall säkerställa att:
🔸  Vi kommer när vi har lovat. Vid eventuella förhinder meddelar vi kunden i så god tid som möjligt.
🔸 Vi presenterar oss på ett artigt sätt och tar av skorna eller använder skoskydd om det behövs för att inte smutsa ned eller skada golvet.
🔸 Vi har telefon i tyst läge hos kund och ringer då inte samtal som gäller andra uppdrag.
🔸 Vi nyttjar inte kundens egendom (till exempel verktyg, städutrustning, kök eller WC) om vi inte har frågat och fått tillåtelse.
🔸 Vi respekterar kundens integritet och sprider inte information om det vi har sett eller hört hos kund.
🔸 Vi bär hela och rena arbetskläder med företagets logga.

Bilar och trafik

Bilpolicyn gäller anställda som nyttjar företagets bilar i tjänsten eller har förmånsbil.
🔸 Våra företagsbilar ska stärka vårt varumärke.
🔸 Genom ett vänligt körsätt bidrar vi både till en bättre miljö och ekonomi.
🔸 Följa gällande trafikregler.
🔸 Vid val av bilar beaktar vi både säkerhet och miljö.
🔸 Vi har beredskap för nödläge vilket innebär att bilarna är utrustade med varselvästar till alla sittplatser och förbandslåda.

Integritetspolicy

Fyrstads är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som beskrivs i denna integritetspolicy. I denna integritetspolicy förklarar vi vilken typ av personuppgifter vi lagrar och hur vi behandlar dem.
🔸 Grundläggande information: namn, födelsedatum
🔸 Kontaktinformation: adress, telefonnummer, e-postadress
🔸 Konto- och profilinformation: inställningar, preferenser
🔸 Betalningsinformation: Transaktionsinformation, betalningsmedel
🔸 Kundhistorik och kundengagemang: beställnings- och leveransinformation, kundvagnsrörelser, rabattkoder, lojalitetsprograminformation,
🔸 Aktiva produkter och avtal samt produkter och tjänster som du tidigare har haft, hur mycket och hur ofta de används, status för produkter/tjänster,
🔸 Kundaktivitet: läs- och handlingshistorik från ekonomisystem, webbplatser eller elektronisk kommunikation vi skickar ut. Samt teknisk information om enheterna du använder.

Personuppgifterna samlas vanligtvis in direkt från dig eller genereras i samband med att du använder våra tjänster och produkter.


Leverans av tjänst/avtal

Vi använder dina personuppgifter för att uppfylla våra avtal med dig, det vill säga när du har beställt en produkt eller tjänst från oss. Det rättsliga grunden för att behandla personuppgifter för detta ändamål är att behandlingen är nödvändig för att uppfylla ett avtal med dig.

Hantering av kundrelationer Vi använder dina personuppgifter för att hantera vår kundrelation med dig. Det kan till exempel handla om kundtjänst, hantering av klagomål och felsökning gällande ditt konto. Den rättsliga grunden för att behandla personuppgifter för detta ändamål är att behandlingen är nödvändig för att uppfylla ett avtal med dig.

Analys, affärsutveckling och förbättring av tjänster
Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och förbättra våra tjänster och produkter. En stor del av detta arbete innebär att analysera olika former av personuppgifter, till exempel kundaktivitet, kundhistorik och konto- och profilinformation. Den rättsliga grunden för att behandla personuppgifter för detta ändamål är vårt berättigade intresse.

Anpassad användarupplevelse
Vi anpassar användarupplevelsen och kommunikationen till din kundrelation och vi använder personuppgifter för detta ändamål. Den rättsliga grunden för att behandla personuppgifter för detta ändamål är vårt berättigade intresse.

Försäljning och marknadsföring
Vi använder personuppgifter i samband med försäljning och marknadsföring av våra produkter och tjänster, till exempel genom att du får e-post från oss. Den rättsliga grunden för att behandla personuppgifter för detta ändamål är vårt berättigade intresse. Du har möjlighet att reservera dig från delar av denna behandling genom att till exempel reservera dig från att få e-post från oss. Utöver detta kan vi också be dig om samtycke att använda dina personuppgifter för så kallad profilering, där vi drar slutsatser om dina intressen och behov utifrån dina personuppgifter. Syftet med profileringen är att vår marknadsföring ska bli mer relevant.

Systemövervakning, felsökning m.m.
Vi övervakar våra system för fel och problem. En del av dessa processer innebär lagring och behandling av personuppgifter. Lagring sker på egen server placerad i övervakad hall. Backup tas till diskar placerade i annan övervakad hall. Den rättsliga grunden för att behandla personuppgifter för detta ändamål är vårt berättigade intresse.

Säkerhet, avslöjande av bedrägeri och kriminell verksamhet
Vi behandlar personuppgifter i vårt arbete med att skydda våra användare och oss själva mot bedrägeri, missbruk och kriminell verksamhet. Den rättsliga grunden för att behandla personuppgifter för detta ändamål är vårt berättigade intresse´.

Följa rättsliga åtaganden
I vissa fall är vi skyldiga att behandla personuppgifter av hänsyn till andra rättsliga åtaganden. Ett exempel på detta är information som är kopplad till försäljning, som vi är skyldiga att bokföra och spara enligt bokföringslagen. Det rättsliga grunden för att behandla personuppgifter för detta ändamål är att behandlingen är nödvändig för att uppfylla ett rättsligt åtagande som åligger oss.

Rätt till insyn i egna uppgifter
Du kan begära en kopia av alla uppgifter vi behandlar om dig. Kontakta e-postadressen nedan för att utnyttja din insynsrätt. Rätt till rättelse av personuppgifter Du har rätt att begära att vi rättar eller kompletterar uppgifter som är felaktiga eller vilseledande.

Rätt till radering av personuppgifter
Du har rätt att få dina personuppgifter raderade utan dröjsmål. Du kan när som helst begära att vi raderar uppgifter om dig själv. Men notera att information som vi är skyldiga att behålla av hänsyn till andra rättsliga åtaganden (som till exempel bokföringslagen) inte kommer att raderas.

Begränsning av behandling av personuppgifter
I vissa situationer kan du också begära att vi begränsar behandlingen av uppgifter om dig. Du gör detta genom att administrera samtycken eller reservationer i våra lösningar.

Protestera mot behandling av personuppgifter
Om vi behandlar uppgifter om dig med grund i våra uppgifter eller på grundval av en intresseavvägning har du rätt att protestera mot vår behandling av uppgifter om dig. Du gör detta genom att administrera samtycken eller reservationer i våra lösningar.

Dataportabilitet
Du har rätt att få ut dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Kontakta epostadressen nedan för att få ut dina personuppgifter.

Du kan klaga på vår behandling av personuppgifter
Vi hoppas att du informerar oss om du anser att vi inte följer reglerna i personuppgiftslagen. Säg gärna till först genom den kontakten eller kanalen du redan har etablerat med oss. Du kan också klaga på vår behandling av personuppgifter.

Dina rättigheter
Om du vill utöva någon av dina rättigheter, kontakta oss på e-post info@fyrstads.se

Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?